kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben. Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2016.

  • leírás
  • további adatok
FiKon 2016.
Szerk.: Déri Esz­ter, Dó­bék Ág­nes, Gö­rög Dá­ni­el, Mar­kó Ani­ta, Maró­thy Szil­via.

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ne­gye­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2016 őszén a Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­te­men le­zaj­lott Az em­ber – kul­túr­tör­té­ne­ti és po­é­ti­kai meg­kö­ze­lí­tés­ben című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za.

Virág Csilla: Az átváltozás és a Gawain-csoport
Görög Dániel: A másik szerepe 1500 előtti magyar krónikákban
Molnár Annamária: Narrációs technikák Boccaccio De mulieribus clarisában
Mezei Emese: A szerelem bolondjai Egy toposz megjelenései a középkori Magyarországon
Kovács Péter: Cedrus ex Lybano A Szent Imre-legenda egy hasonlatának forrásvidéke(i)
Vrabély Márk: A Régi Magyar Exemplumadatbázis szereplőinek jellemzése és kategorizálása
Sebestyén Ádám: „Másféle jelek földiek és ember szívében valók” Ember, társadalom és apokalipszis Bornemisza Péter Foliopostillájában
Kusler Ágnes: Az Arcimboldo-effektus megkésett manifesztációi a magyarországi barokk művészetben
Törtei Renáta: A spanyol Thököly-drámák problematikája Egy ismeretlen forrásanyag bemutatása
Pálfy Eszter: Gyöngyösi István Murányi Vénusa Kisfaludy Károly Szécsi Mária, vagy Murányvár ostromlása című drámájában
Kaposi Krisztina: Anima és Conscientia A Lelkiismeret felléptetése az európai drámaszínpadon (áttekintés)
Bodnár-Király Tibor: Ember és Természet viszonya Aranka György természetfilozófiai írásaiban
Balog Edit Otilia A két nagyságos elme (ön)reprezentációja.
állapot:
kategória: Könyv > Irodalomtörténet >
kategória: Könyv > Esszé, tanulmány >
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Művészet > Művészettörténet >
kiadó: re­ci­ti, 2017. Bu­da­pest,
cikkszám / ISBN: 9786155478321
kötés: fűzve
oldalszám: 254 p.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár