kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Szalai Béla : Temesvár-Temeswar-Ti­misoara-Temisvar 1596-1896 Pictures of 300 years

5 500 Ft
  • leírás
  • további adatok
"Online módon mutatták be a temesvári Herczeg Alapítvány és Tudomány­egye­tem Könyvkiadója együttmű­kö­désével kiadott Szalai Béla: Temesvár-Temeswar-Ti­misoara-Temisvar 1596-1896 című albumot, amely rézmetszetekben, korabeli rajzokban, litográfiákban és korabeli nyom­tatott anyagok ábrázolá­sával örökíti meg a Béga-parti város 1596-1896 közötti törté­netének jeles eseményeit a csa­táktól, várostromoktól, az em­lékműavatókon, császári látogatások vagy az 1891-ben megtartott országos kiállítás alkalmával készült rajzokon keresztül egészen a városban működő kisebb nagyobb gyá­rak, manufaktúrák vagy mű­velődési intézmények népsze­rűsítő anyagait tárva az érdeklődő Olvasók elé. A most bemutatott könyv Szalai Béla, ko­runk egyik legnagyobb metszet-gyűjteménnyel rendelke­ző, az általános elismerésnek örvendő Magyar várak, vá­ro­sok, falvak metszeteken 1515-1800 I-III. című monumentális munka szerzőjének huszadik kötete, amely a mocsarak, lá­pok, zsombékok által körülvett Temesvár 1596-os Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem si­kertelen visszafoglalási kísér­letétől a Magyar Millenni­um esztendeéig, 1896-ig, kö­veti nyomon a város fejlődé­sének történetét. A könyv kia­dá­sának körülményeiről Herczeg András, a Herczeg Alapítvány elnöke tájékoztatott. “Korunk egyik legna­gyobb metszet-gyűjtőjét, Szalai Béla barátomat, a Temesvár régi ábrázolásait több kötetben megjelentető dr. Jancsó Árpád révén ismertem meg és nyertem betekintést sokrétű kutatói és gyűjtői tevékeny­ségé­be. Ezen a helyen is meg­köszönöm Dr. Jancsó Árpád rendkívül értékes segítségét, amellyel hozzájárult e könyv megírásához. E könyv megjelentetését és bemutatását ha­marább terveztük, viszont mint sok minden mást, a világ­jár­vány keresztülhúzta számításunkat, de amint az köztudott, 2023-ban Temesvár a szerbiai Újvidékkel együtt – Európa kulturális fővárosa lesz, ezért úgy gondoljuk, hogy e Te­mes­várról és a Bánságról szóló kötet a jeles esztendő folyamán idelátogatók számára hiteles és tárgyilagos forrássá válik. Temesvár megérdemelten lett győztes a kitüntető címre pályázó európai városok kö­zött. A döntést meghozó zsűri nem csak a versengő városok jelen helyzetét mérlegelte, de figyelemmel volt azok törté­nelmi, kulturális és gazdasági múltjára is. Temesvár esetében pedig ez utóbbi sokszínűsége Európa-szerte páratlan. A másfél évszázados török meg­szállás után egy több nem­ze­tiségű közösség közös tu­dá­sának, szorgalmának és mun­kájának köszönhetően lettek Temesvár és vidékének mindennapjai és eredményei szé­les körben elismertek. Ez a könyv Temesvár sok évszádos történelméből 300 év­ről ad képeken keresztül tájékoztatást. Arról a 300 év­ről, amely időszakban a jövő nélküli, reménytelen török meg­szállás, majd azután Temesvár szinte a semmiből egy virágzó, európai város lett. Arról a 300 évről, amely ha nem lett volna, Temesvár ma nem lenne az a város, ami. Már csak ezért is megérdemli, hogy bemutassuk ezt a 300 évet. Azt a 300 évet, amelyre Temesvár minden mai lakója csak büszkeséggel tekinthet vissza. Azt a 300 évet, amely miatt egy messze idegenből érkezett érdeklődő ember is megszeretheti és megbecsülheti Temesvárt. Európa kulturális főváro­saként Temesvár ismét az európai érdeklődés homlokterébe kerülhet. Ezzel remek lehető­sége nyílik arra, hogy 2023-ban egy évig tartó rendez­vényeken és más ismeretterjesztő eszközökkel bemutassa kulturális értékeit, kulturális életének magas színvonalát. Meggyőződésem, hogy ezek sorában ez a könyvünk is hozzájárul Temesvár kultu­r­á­lis történelmi értékeinek széles­körű és tárgyilagos megis­mer­­tetéséhez” – mondta Herczeg András."/hetiujszo.ro
Ötnyelvű.
állapot:
kategória: Könyv > Történelem > Helytörténet >
kategória: Metszet >
kategória: Könyv > Albumok >
kategória: Könyv > Történelem > Művelődéstörténet >
kiadó: Temesvár, 2020. West University Press of Timisoara
cikkszám / ISBN: 0056966
kötés: kötve/papír
oldalszám: 159+[1]
könyv nyelve: egyéb
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár