kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Epika - Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2010. Tanulmánykötet

1 200 Ft
  • leírás
  • további adatok

Szerk.: Dobozy Nóra Emőke, Kiss Béla, Lovas Borbála, Szilágyi Emőke Rita.

A Fi­a­tal ku­ta­tók kon­fe­ren­ci­á­ja so­ro­zat ala­pí­tó­i­ként az volt a cél­ki­tű­zé­sünk, hogy le­he­tő­sé­get biz­to­sít­sunk a késő kö­zép­kor­ral és a kora új­kor­ral fog­lal­ko­zó fi­a­tal ma­gyar ku­ta­tók­nak ered­mé­nye­ik be­mu­ta­tá­sá­ra, va­la­mint azok szé­le­sebb kör­ben és in­ter­disz­cip­li­ná­ris ke­re­tek közt tör­té­nő meg­vi­ta­tá­sá­ra. Kí­sér­let­kép­pen egy olyan ren­dez­vény­so­ro­za­tot pró­bál­tunk élet­re hív­ni, amely­nek mun­ká­la­ta­i­ban a kon­fe­ren­cia­fel­hí­vás meg­fo­gal­ma­zá­sá­tól kezd­ve az el­hang­zott ta­nul­má­nyok írá­sos vál­to­za­ta­i­nak kö­tet­té szer­kesz­té­sé­ig csak fi­a­tal ku­ta­tók vesz­nek részt. 2009 és 2012 közt négy al­ka­lom­mal ren­dez­tünk szim­pó­zi­u­mot: az első há­rom év­ben Bu­da­pes­ten, ne­gye­dik al­ka­lom­mal pe­dig Pé­csett. A kon­fe­ren­cia írá­sos anya­gát ta­nul­mány­kö­te­tek­ben is meg­je­len­tet­tük, me­lyek kö­zül az első há­rom (Boc­cac­cio etal.on, EPi­KA, Mű & Szer­ző) a kon­fe­ren­ci­ák után nyom­ta­tás­ban lá­tott nap­vi­lá­got.

Bali Dávid (ELTE): Mátyás király udvara a neki tulajdonított alkimista receptek tükrében
Bobay Orsolya (ELTE): A Disputator, vagyis egy 16. századi földrajzi témájú dialógus
Bognár Péter (ELTE): Példázat az ország veszedelmének okairól
Derzsenyi Dávid (ELTE): A reneszánsz centrális perspektíva születésének geográfiai inspirációi
Dombi Anikó (ELTE): Természet és mágia a XVIII. századi Velence színházában. Carlo Goldoni és Carlo Gozzi színházának világképe
Draskóczy Eszter (SZTE): A betegség mint büntetés a Pokol XXIX–XXX. énekében. Ovidiusi allúziók és bibliai előképek
Eördögh Balázs (ELTE, MTA-SZTE): „A porszem és a Nap én vagyok”. Ember és világ mint az Egyetlen formái a bektasi költészetben
Ertl Péter (ELTE): Senectus hominis, senectus Romae, senectus mundi. Az öregedés témájának néhány aspektusa Petrarcánál.
Etlinger Mihály (PTE): A tyúk vagy a tojás?
Frey György Péter (BME): 18. századi falusi plébániatemplomaink arányainak és szerkesztési módszereinek vizsgálata a Pécsi Egyházmegyében
Hriczo Ágnes (Besztercebánya, BMTE): Szíves könyvecske: egy mű a műfajok kereszttüzében
Kaposi Krisztina (ELTE): A szerzői imázs megteremtése a Syrena-kötetben.
Zrínyi és Zsámboky: Kató Szabolcs Ferencz (Kolozsvár, Prot. Teol. Int.) Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója
Kocsis Viktória (PTE): Honnan gyűjtögetnek a méhek? Adalékok a hagyomány felderítésére Gróf Balassa Bálintnál
Kónya Franciska (Kolozsvár, BBTE): „Véres üstökös csillag támad.” Az üstökös kora újkori értelmezéséről
Nádor Zsófia (ELTE): A hermetikus szemiózis katedrálisa. Pico della Mirandola Heptaplusának szemiotikai vizsgálata
Orbán Áron (CEU): Judiciális asztrológia Mátyás király udvarában
Pálfy Eszter (PTE): Gyöngyösi Murányi Vénusának világa – szabad szemmel és nagyítón keresztül
Sófi Boglárka (ELTE): A betűmágiától a képversig
Szabó Erika (OR-ZSE): Tiszteld az orvost, mert jó szolgálatot tesz… (Sirák 38:1). Gyógyítás a Biblia utáni rabbinikus irodalomban
Szávay László (EHE/ELTE): „A fegyver nélküli próféta”. Savonarola firenzei kísérletének utópikus értékelése
Szilvási Viktória (ELTE): A platonikus hagyomány és a keresztény filozófia egysége Marsilio Ficino De triplici vita című művében
Szőke Kornélia (ME): Prodigiumok Stephanus Xylander lőcsei krónikájában
Závoti Zsuzsa (PPKE): Kend az elfekre! Betegségfelfogás a középkori Angliában
állapot:
kategória: Könyv > Irodalomtörténet >
kategória: Könyv > Esszé, tanulmány >
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Nyelvészet >
kiadó: ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék (Ari­an­na köny­vek, 3.), 2010. Bu­da­pest,
cikkszám / ISBN: 9789632841748
kötés: fűzve
oldalszám: 188 p.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár